ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

15 Μαϊου, 2020
Ο χλοοτάπητας αποτελεί μία φυτοκοινωνία από ένα ή περισσότερα βοτανικά είδη συνήθως αγρωστώδη και αναπτύσσεται σε στενή επαφή, εξάρτηση και σχέση με το ανώτερο στρώμα της επιφάνειας του εδάφους το οποίο καλύπτει.

Οι 3 βασικές χρήσεις που θα πρέπει να καλύπτει είναι:
 
 • Λειτουργική χρήση
 • Διακοσμητική χρήση
 • Αθλητική χρήση

Βάση της μελέτης σε κάθε διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, οριστικοποιούμε τους χώρους όπου θα εγκαταστήσουμε τον φυσικό χλοοτάπητα.
Η σωστή εκτίμηση των εδαφοκλιματικών συνθηκών  που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή αλλά και των μικροκλιματικών παραγόντων που επηρεάζουν το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί την  βασική μας προϋπόθεση για μια επιτυχημένη εγκατάσταση.Τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι:
 
 • Ομοιομορφία
 • Πυκνότητα
 • Υφή
 • Χρωματισμός
 • Τρόπος αναπτύξεως
 • Λειότητα ή απαλότητα

Επόμενο στάδιο αποτελεί , η εκτίμηση συγκεκριμένων παραγόντων που καθιστούν την εγκατάσταση πραγματοποιήσιμη ή όχι.


Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
 
 • Νερό Η ύπαρξη ή όχι πηγής νερού (δίκτυο πόλεως, πηγάδι, γεώτρηση, φυσική πηγή, ποταμός, λίμνη κλπ) από την οποία να γίνεται ανεμπόδιστα η άρδευση του χλοοτάπητα.

 
 • Κλίμα Το σύνολο των κλιματικών  παραγόντων που διαμορφώνουν το μικροκλίμα μιας περιοχής είναι επίσης αποφασιστικό όχι τόσο στην εκτίμηση δυνατότητας κατασκευής του χλοοτάπητα όσο στην επιλογή του είδους που είναι κατάλληλο για την περιοχή.


Σύμφωνα πάντα, σε τι χρόνο θα θέλαμε να έχουμε έναν έτοιμο κήπο , ως προς τον χλοοτάπητα, προχωράμε στην επιλογή της σποράς ή στην εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα.
 

Επιλογή και στάδια σποράςΗ επιλογή του είδους του σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για τη κατασκευή του χλοοτάπητα υλοποιείται με τη προμήθεια του. Κατά τη προμήθεια του σπόρου ένα βασικό στοιχείο στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη σημασία και μάλιστα στη περίπτωση μιγμάτων είναι η σύνθεσή τους και η εμπορική ονομασία κάτω από την οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο.
Βασικό ρόλο αποτελεί η εποχή σποράς. Είναι το δεύτερο σημαντικό βήμα για την επιτυχία στην εγκατάσταση του χλοοτάπητα.


Συνεπώς η επιλογή της εποχής σποράς στηρίζεται στην εκτίμηση και συνδυασμό των εξής παραγόντων:

 
 • Υγρασία εδάφους σε ποσοστό που να στηρίζει τη διαδικασία φυτρώματος
 • Υγρασία αέρος υψηλή ώστε να συντελεί στη συγκράτηση και ισορροπία της υγρασίας του εδάφους
 • Άριστη θερμοκρασία του εδάφους που κυμαίνεται βέβαια αναλόγως του είδος του φυτού
 • Επαρκής φωτισμός κατά το διάστημα του φυτρώματος και της αναπτύξεως
 • Απουσία έντονων καιρικών φαινομένων (χαλάζι, καύσων, παγετός, έντονες βροχοπτώσεις κλπ.)
 • Απουσία συνθηκών που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών στο έδαφος ή στο φύλλωμα των φυταρίων (σποροφύτων).
 • Τέλος ένας παράγων που έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να γίνει  σπορά μεγάλων εκτάσεων (πάρκο, γκολφ) είναι η εποχή σποράς να μη συμπέσει με τη περίοδο βλάστησης των ζιζανίων που επικρατούν στην περιοχή.
 

Προετοιμασία εδάφους

 
 • Έλεγχος και καταστροφή της υπάρχουσας βλάστησης (ελαφρό φρεζάρισμα) ή ψεκασμό με καθολικό ζιζανιοκτόνο οπότε μετά από πάροδο 3-7 ημερών που θα έχει δράσει το ζιζανιοκτόνο μπορεί να γίνει σπορά.
 • Απομάκρυνση ξένων σωμάτων, λίθων, χαλικιών και υπολοίπων της βλαστήσεως που υπήρχε προηγουμένως στο χώρο.
 • Βασική διαμόρφωση και δημιουργία ανάγλυφου της επιφάνειας όπου θα εγκατασταθεί ο χλοοτάπητας.
 • Εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων (σωληνώσεις στραγγίσεως, σωληνώσεις δικτύων αρδεύσεως και φωτισμού κλπ)
 • Βελτίωση, αναβάθμιση του εδάφους με τη συμπλήρωση των χώρων με κηπαίο χώμα
 • Διαμόρφωση και προετοιμασία τελικής επιφάνειας για σπορά.
 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπηταΤα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι :

 
 • Ταχύτητα εγκαταστάσεως διότι εντός ωρών ο χλοοτάπητας είναι εγκατεστημένος.
 • Κάλυψη επιφανειών όπου η σπορά είναι δύσκολη ή
 • Ταχεία αντικατάσταση τμημάτων χλοοτάπητα που κατεστράφη από βίαιο παράγοντα ή από υπερβολική φθορά ή κυκλοφορία
 • Δυνατότητα εγκαταστάσεως χλοοτάπητα για σύντομο χρονικό διάστημα.


 
Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ότι:

 
 • Η προετοιμασία του εδάφους μέχρι τη στιγμή της σποράς είναι ακριβώς η ίδια.
 • Η εγκατάσταση του έτοιμου χλοοτάπητα μας απαλλάσσει από την εργασία της σποράς και καλύψεως του σπόρου, την πιθανότητα της αποτυχημένης σποράς, την χρονική αναμονή από τη σπορά μέχρι το πρώτο ή δεύτερο κούρεμα που είναι συνήθως 40-60 ημέρες.
 • Η επικράτηση ευνοϊκών καιρικών συνθηκών (ήπια θερμοκρασία για την εξέλιξη του είδους του χλοοτάπητα, υγρασία στην ατμόσφαιρα, περιορισμένη πνοή ανέμων μικρής εντάσεως κλπ.) συμβάλει κατά πολύ στην επιτυχία της μεταμοσχεύσεως του έτοιμου χλοοτάπητα.
 
Η εγκατάσταση του έτοιμου χλοοτάπητα απαιτεί μεγάλη προσοχή και εμπειρία, όπως ώστε οι λωρίδες να τοποθετηθούν σε επαφή η μία με την άλλη χωρίς να αφήσουν κενά και να δημιουργήσουν ανωμαλίες υψομετρικές.
 
 Οι φωτογραφίες είναι απο την εταιρεία πρασίνου Outdoordesign